Metodyka

 

 

Wychowanie w duchu chrześcijańskim

Wychowanie małego dziecka w duchu chrześcijańskim polega na stworzeniu mu określonych warunków do rozwoju oraz wspieraniu konkretnych postaw i zachowań. Dzieci uczą się poprzez naśladowanie osób, które są dla nich autorytetem oraz zabiegają o aprobatę osób, które są dla nich ważne. Z tego powodu staramy się gromadzić wokół naszego żłobka osoby posiadające dużą wiedzę o rozwoju i wychowaniu dzieci; osoby, którym bliskie są wartości chrześcijańskie. Pragniemy stworzyć wspólnotę ludzi skoncentrowanych na wartości, jaką jest rodzina. Wychowanie w duchu chrześcijańskim obejmuje przede wszystkim rodziców naszych dzieci, którym zapewniamy ciekawe warsztaty i spotkania, bo to właśnie rodzice kształtują swoje dzieci.


Wychowanie społeczne

Ponieważ człowiek jest istotą społeczną, każde dziecko musi zostać przygotowane do życia w społeczeństwie. Dzieci pozbawione takiego przygotowania bardzo często mają problemy z adaptacją w nowym środowisku lub grupie rówieśniczej. W naszym żłobku dbamy o to, aby nasze maluchy łagodnie przeszły przez proces adaptacji i pierwszego oddzielenia od rodziców oraz aby były przygotowane do podjęcia edukacji przedszkolnej. W tym celu wpajamy maluszkom kilka podstawowych zasad panujących w każdej grupie, w szczególności w przedszkolnej społeczności:

 

1. Należy pomagać innym, razem łatwiej osiągnąć każdy cel.

Poczucie odpowiedzialności za innych kształtujemy w maluszkach umożliwiając im obserwację życia i wzrastania kwiatów i warzyw z naszego ogródka. Bliski kontakt z naturą pomaga dzieciom lepiej zrozumieć otaczający je świat, uczy cierpliwości i troski.

 

2. Komunikuję swoje potrzeby

Zachęcamy dzieci do komunikowania swoich potrzeb adekwatnie do wieku i stopnia rozwoju danego dziecka. Dzieci, których potrzeby są „odgadywane” przez rodziców, początkowo nie odczuwają potrzeby komunikacji, co prowadzi do opóźnienia rozwoju mowy, a także zaburzeń emocjonalnych, które wywołuje stres związany z byciem nierozumianym.

 

3. Nigdy nie używam siły i przemocy

Agresja u dzieci najczęściej jest efektem nieumiejętności innego radzenia sobie z emocjami lub daną sytuacją, dlatego też pomagamy rodzicom dojść do przyczyny agresywnych zachowań i pomagamy je zwalczyć. Jednocześnie wszystkim naszym maluszkom przekazujemy wyraźny komunikat, że agresja jest zachowaniem złym.

 

4. Ponoszę konsekwencje własnych działań i decyzji

Nauka odpowiedzialności za własne decyzje jest podobna do nauki tego, czym jest związek przyczynowo skutkowy. Warunkiem koniecznym dla takiej nauki jest podanie dziecku informacji, co stanie się, gdy postąpi w dany sposób. Wszędzie tam, gdzie nie stanowi to zagrożenia dla dziecka, pozwalamy mu przekonać się „na własnej skórze”, jakie będą skutki jego działania .


Rozwój indywidualny

Każde dziecko otrzymało własny talent i ważne jest, aby go pielęgnować. W naszej placówce mamy wiele różnorodnych zajęć, dbamy zarówno o rozwój plastyczny, muzyczny jak i ruchowy naszych maluszków. Wspieranie ogólnego rozwoju maluszków prowadzimy również poprzez zapewnienie opieki specjalistów: logopedy, psychologa, fizjoterapeuty.


Elementy Pedagogiki Marii Montessori

Maria Montessori zauważyła, że dzieci w wieku od narodzin do 6 roku życia są odkrywcami, którzy głównie wykorzystują swoje zmysły, budując siebie i swój intelekt poprzez przyswajanie tego, co istnieje w ich otoczeniu – języka, zwyczajów, kultury, pojęcia piękna, religii. Dzieci wychowane w duchu metody Marii Montessori to dzieci odpowiedzialne, umiejące współczuć drugiemu, chętne do pomocy i wykazujące się dużą inicjatywą społeczną. To dzieci pełne cierpliwości i nie poddające się w swoich staraniach; wiedzące, czym jest szacunek i honor i umiejące to wyrazić wobec siebie i innych. Dzieci radosne!

Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości. Dr Maria Montessori

 

W naszym żłobku zapewniamy dzieciom otoczenie sprzyjające ich prawidłowemu rozwojowi, odznaczające się:

  • Pięknem, porządkiem, prostotą i dostępnością.
  • Dzieci muszą mieć zapewnioną wolność do pracy, ale jednocześnie umieć podążać według wyznaczonych zasad, które pozwalają na pracę jako część grupy.
  • Dzieciom powinno się zapewnić przystosowane dla nich materiały, które wspierają odkrywanie świata i umożliwiają im rozwój niezbędnych umiejętności.
  • Mieszane grupy wiekowe, dzięki którym dzieci mogą rozwijać swoje zdolności życia w społeczeństwie i uczyć się od siebie wzajemnie zgodnie z własnym tempem rozwoju.