Regulamin

NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA ZIARENKO

 

 

1. Żłobek funkcjonuje w dni powszednie w godzinach 7.30-17.30.  

2. Żłobek funkcjonuje cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz maksymalnie 14 dni w roku wybranych przez organ prowadzący. Dodatkowe dni wolne od pracy muszą być podane do wiadomości rodziców co najmniej 14 dni wcześniej.  

3. Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia do trzech lat, jak również  z uwzględnieniem szczególnych przypadków do 4 lat, gdy niemożliwe, bądź utrudnione jest objęcie Dziecka wychowaniem przedszkolnym, na podstawie oświadczenia Rodziców.  

4. Rodzice/prawni opiekunowie zapisujący dzieci do żłobka zobowiązani są do podpisania umowy cywilno prawnej i wypełnienia ankiety informacyjnej dotyczącej dziecka.  

5. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia dziecku:

  •  kapciuszków z gumową podeszwą
  • butelki do karmienia i smoczka (jeśli dziecko jeszcze używa)
  • ubrania na zmianę,
  • ubrania odpowiedniego na daną pogodę
  • piżamki
  • kubeczka i szczoteczki
  • kremów do codziennej pielęgnacji
  • pieluszek i wilgotnych chusteczek.

 6. Osoba odbierająca i przyprowadzająca dziecko do żłobka jest odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo w drodze. Osobom nie będącym w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa np. niepełnoletnim czy nietrzeźwym, dzieci nie będą wydawane.  

7. Dziecko mogą odebrać jedynie osoby upoważnione pisemnie przez prawnych opiekunów.  

8. Żłobek nie odpowiada za konsekwencje zatajenia ważnych informacji o zdrowiu dziecka.  

9. W żłobku nie mogą być podawane żadne leki.  

10. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania zdrowego dziecka, dzieci chore  nie będą przyjmowane.  

11. Jeśli dziecko ulegnie wypadkowi na terenie żłobka, opiekunki zawiadomią Pogotowie Ratunkowe.  

12. Jeśli u dziecka wystąpią: wysoka temperatura, złe samopoczucie lub inne oznaki choroby, opiekunki zawiadomią o tym fakcie rodziców, którzy są zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka.  

13. Jeśli dziecko, pomimo zawiadomienia, nie zostanie odebrane w przeciągu 1h, dyrektor żłobka będzie miał prawo do wezwania lekarza oraz odizolowania dziecka.  Kosztem wizyty lekarskiej zostaną obciążeni rodzice/prawni opiekunowie.  

14. Żłobek zapewni dzieciom oraz najbliższym członkom ich rodzin możliwość uczestniczenia w imprezach okolicznościowych.  

15. W żłobku mogą zostać zorganizowane inne zajęcia dodatkowe z inicjatywy rodziców, pod warunkiem, że ich koszt zostanie przez nich pokryty.  

16. Dzieci w żłobku mogą być fotografowane, a zdjęcia publikowane na stronie internetowej żłobka.  

17. Uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy żłobka należy składać Dyrektorowi placówki lub organowi prowadzącemu.