Nota prawna

Wpis do rejestru

 

 

Żłobek Ziarenko wpisany jest do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 169/Z/2014. Oznacza to, że Ziarenko spełnia wszystkie wymogi ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz.235 z późn. zm.).

Od 1 kwietnia 2014 r. żłobki i kluby dziecięce muszą być zarejestrowane, by działać legalnie. Takie punkty opieki poddawane są regularnej kontroli odpowiednich instytucji.

Statut ziarenka

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niepubliczny żłobek Ziarenko prowadzi opiekę nad dziećmi w formie żłobka.

2.Właścicielem żłobka jest Agnieszka Morzy prowadząca działalność gospodarczą

wpisaną do CEIDG pod numerem NIP 7391390769 i REGON 146866440

jako firma Agnieszka Morzy – Opieka Nad Dziećmi.

3. Żłobek działa na podstawie:

a. ustawy z dnia 4 lutego 2011ż r. o opiece nad dziećmi do lat trzech (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz

b. niniejszego Statutu.

4. Ilekroć w treści niniejszego dokumentu mowa jest bez bliższego określenia o:

a. „organie prowadzącym”- należy przez to rozumieć właściciela żłobka;

b. „rodzicach” – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem;

d. „Ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w ust. 1 lit. a;

e. „Żłobku” – należy przez to rozumieć żłobek powołany Statutem;

f. „Regulaminie”- należy przez to rozumieć Regulamin pracy żłobka stworzony przez Organ Prowadzący.

5. Żłobek działa pod nazwą: niepubliczny żłobek Ziarenko.

6. Żłobek jest prowadzony w Warszawie przy ul. Lokajskiego 24/50.

 

§2

CELE I ZADANIA NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA ZIARENKO

1. Celem żłobka jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi.

2. Do zadań żłobka należy:

a. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

b. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

c. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

3. Żłobek realizuje cel i zadania, o których mowa powyżej poprzez:

d. wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dzieci poprzez pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizacji i wykorzystania własnej inicjatywy dzieci;

e. ochronę poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie;

f. troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez prawidłowe żywienie, dbanie o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowego trybu życia, podejmowanie akcji prozdrowotnych, zapewnianie bezpiecznych warunków przebywania dzieci w placówce;

g. tworzenie sytuacji do twórczego działania i uczenia się dzieci poprzez zabawę oraz zorganizowane zajęcia wychowawczo-dydaktyczne;

h. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości poprzez indywidualizację oddziaływań oraz stałą współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci;

i. wspomaganie rodziny dziecka w jego wychowaniu, w szczególności poprzez współdziałanie przy rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, a także przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi;

j. kompensowanie istniejących braków środowiskowych dzieci we współpracy ze specjalistami;

k. ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowania go we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi.

 

§3

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

1. Żłobek został utworzony i jest prowadzony przez Właściciela.

2. Pracą żłobka kieruje jego Dyrektor, z zachowaniem organizacyjnego podporządkowania Właścicielowi.

3. W żłobku mogą pracować wolontariusze i stażyści na stanowiskach adekwatnych do posiadanych kwalifikacji.

 

§ 4

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Działalność żłobka finansowana jest przez:

1. rodziców w formie opłat stałych (czesne) za pobyt dziecka w żłobku

2. ze środków Unijnych

3. z innych źródeł.

 

§5

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT I WYŻYWIENIE

1. Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku ustalane są przez Organ Prowadzący.

2. Opłaty za pobyt i wyżywienia dziecka pobiera się z góry do piątego dnia każdego miesiąca.

3. Opłata z tytułu pobytu dziecka w żłobku w przypadku jego nieobecności nie podlega zwrotowi.

4. Opłata z tytułu wyżywienia dziecka w przypadku jego nieobecności podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku, będący dniem pracy żłobka, zgłoszonej zgodnie z regulaminem.

 

§6

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKA

1. Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia do trzech lat, jak również z uwzględnieniem szczególnych przypadków do 4 lat, gdy niemożliwe, bądź utrudnione jest objęcie Dziecka wychowaniem przedszkolnym, na podstawie oświadczenia Rodziców.

2. Zapisy dzieci trwają przez cały rok . Dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc i według kolejności zapisów.

3. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc w żłobku, dzieci zapisywane są na listę rezerwową, a rodzice/prawni opiekunowie powiadamiani o wolnym miejscu zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

4. Liczba dzieci w żłobku dostosowana jest do obowiązujących przepisów i obsady kadrowej żłobka.

5. Decyzję o przyjęciu dziecka do żłobka podejmuje organ prowadzący.

 

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana Statutu wymaga zachowania formy jak dla jego wprowadzenia.

2. Statut wchodzi w życie z dniem 1.02.2014r.